Riksmäklaren Uppsala

8909

Herrhagens byväg 41, Uppsala Svensk Fastighetsförmedling

Detaljplan Vi har en bred kompetens och en stor erfarenhet av att driva detaljplaneprocesser fram till antagande och företräder både offentliga och privata beställare. Vår kunskap om den kommunala processen hjälper beställaren att fokusera på rätt frågor i rätt skeden och möjliggör därmed en effektiv process. 1 svar på ” Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala kommun, PBN 2017-2441 ” Paul Reichberg den 2020-05-02 kl. 10:27 skrev: Bygg inga bostadshus i seminarieparken. dpWebmap Nationell Arkivdatabas.

Detaljplan uppsala karta

  1. Att första intryck dröjer sig kvar kallas fö
  2. Flashback bostadsbubblan

Sök. Meny Stäng. Se allt inom: Karta över Uppsala kommun Kartan visar endast var strandskyddet är utvidgat, det vill säga sträcker sig längre från strandlinjen än 100 meter. Generellt strandskydd råder i enlighet med gällande lagstiftning och beslut. Inom områden med detaljplan samt inom naturreservat kan strandskyddet vara upphävt enligt särskilda beslut.

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan FÖP för

Sök. Meny Stäng. Se allt inom: Karta över Uppsala kommun Kartan visar endast var strandskyddet är utvidgat, det vill säga sträcker sig längre från strandlinjen än 100 meter.

Nybyggnadskarta Nacka kommun

Detaljplan uppsala karta

boendeparkering.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt vändspår öster om det befintliga spårområdet mellan Vaksalagatan och norra Österplan. Delar av den nuvarande markanvändningen park inom norra och södra Österplans planområde samt gång- och cykelpassagen passagen mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan kommer Hitta information om kommande områden och stadsutvecklingsprojekt i och runt Uppsala. Läs mer om Planerade områden › Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: +46 18-727 87 00 • Fax: +46 18-727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer PLA 2012-20243 Detaljplan för Fullerö bostäder LAGA KRAFT 2015-01-07 Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Öppna data, cykelkarta, digitala kartor och befolkningsstatistik.
Csn lån ränta

Detaljplan Del av Alunda Centrum. Bostäder inom Albertina NO Kartor och mättjänster Här hittar du information om hur du beställer nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroller och andra mättjänster. Du kan även köpa vissa geodata av oss, till exempel primärkarteutdrag, stompunkter samt flyg- och ortofoton. Se hela listan på boverket.se DETALJPLAN Beskrivning Illustrationskarta ÖSTHAMMARS KOMMUN, UPPSALA L˜N Gällande del av fastigheten Långalma 12:1 del av LÖSHOLMEN D 78 DNR 2011 SBN 0570 Detaljplan Uppsala Centrum - bygganmälan, bygglov, avfall, bad, sophämtning, tomtkö, lss, alkoholservering, avlopp, tillstånd, adoption, sopsortering - företag Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen.

Alla planbeskrivningar är sökbara, även äldre inskannade dokument, som är tolkade genom så kallad OCR-teknik. Det innebär att äldre planbeskrivningar fortfarande ser likadana ut, men du kan markera text i dokumenten och söka i texten med hjälp av din webbläsare, även om texten exempelvis skulle vara skriven med Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Laga kraft Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen Detaljplan för Öregrunds hamn Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 20 juni 2018 Reviderad den 8 oktober 2018 I kartan nedan Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Pågående detaljplan, Karlslätt 1 m.fl. Pågående detaljplan, Kvarteret Daltorp och Tegelbruket; Pågående detaljplan, Resedan 8 m.fl. (Montessoriskolan) Pågående detaljplan, Rönnåsen Etapp 2; Pågående detaljplan, Rönnåsens industriområde etapp 1; Pågående detaljplan, Slingan 1 (B&B Tools) Pågående detaljplan, Stockrosen 1, etapp 2 Uppsala 2005-03-14. Förslag till detaljplan för Morkullevägen, Norra Sunnersta, Dnr 2004/20056-1.
Skammen 1968 watch online

Du kan kompostera, lämna för återvinning eller elda upp. När du vill installera solceller och solfångare. Sökväg. Bygga och bo / Bygga, riva och installera / Energi, el och värme. Detaljplan för Lindbackens skola Standardförfarande LAGA KRAFT 2017-04-19 Ortofoto med planområdet markerat med röd linje. Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 46 61 E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april–2 juni 2021. Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt vändspår öster om det befintliga spårområdet mellan Vaksalagatan och norra Österplan.

På kartan ovan finns alla detaljplaner som gäller i Skara kommun. Klicka på respektive tätort för att navigera till den detaljplan som du är intresserad av. Översiktplaner. Skara kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2005. Det finns även fördjupningar (FÖP) av eller tillägg till översiktsplanen. Översiktsplaner Stadsbyggnadskontoret Uppsala - bygganmälan, fritidshem, avfall, bad, gatukontor, familjerätten, lss, alkoholservering, färdtjänst, avlopp, adoption Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Detaljplan för Ångkvarnen har varit på samråd mellan 4 september t.o.m.
Odlade tahitipärlor
Uppsala Business Park - Klövern

Rosersberg är idag ett villaområde med  21 maj 2019 Tierps kommun, belägen mitt emellan Uppsala och Gävle, har stora Vi äger mark i det här området och har gjort en detaljplan som är klar.